Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Algemene voorwaarden

a) Uitsluitend deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van kracht: Tegenstrijdige of hiervan afwijkende voorwaarden van de leverancier worden niet erkend tenzij wij uitdrukkelijk met de geldigheid hiervan hebben ingestemd. De leverings- en betalingsvoorwaarden zijn ook dan uitsluitend van kracht wanneer wij bekend zijn met tegenstrijdige of hiervan afwijkende voorwaarden van de leverancier en de levering resp. dienst zonder expliciet voorbehoud uitvoeren.

b) Deze leverings- en betalingsvoorwaarden gelden voor alle bestellingen en overeenkomsten met ons. Deze gelden uitsluitend in het zakelijk verkeer tegenover rechtspersonen, publieke instanties, openbare lichamen en ondernemingen in de zin van § 14 BGB.

c) Onze offertes zijn vrijblijvend.

d) Voor zover voor de afname van een offerte een bepaalde termijn is gesteld, geldt de offerte als aanvaard wanneer niet binnen de overeengekomen termijn een gewijzigde schriftelijke bevestiging door Bedford GmbH + Co. KG plaatsvindt. Onze schriftelijke bevestiging is niet van belang bij aanvaarding van een offerte onder bepaling van een aanvaardingstermijn.

e) Alle overeenkomsten tussen ons en de besteller met betrekking tot de uitvoering van contractuele verplichtingen en leveringen worden in deze overeenkomst schriftelijk vastgelegd. Mondelinge afspraken zullen door de partijen schriftelijk worden bevestigd.

2. Leveringen

a) Vlees- en worstartikelen
Bij afname van meer dan 25 kg netto goederengewicht dragen wij de transportkosten. Bij afname van een netto goederengewicht van 15 tot 25 kg, wordt een transporttoeslag van € 10 in rekening gebracht, bij een afname van minder dan 15 kg netto goederengewicht wordt een transporttoeslag van € 12,50 in rekening gebracht.

b) Bevroren artikelen
Bij een levering vanaf 12 oververpakkingen of 36 detailhandelsverpakkingen dragen wij de transportkosten. Bij kleinere hoeveelheden worden een transporttoeslag van € 30 in rekening gebracht.

c) In het algemeen gelden de volgende leveringsvoorwaarden
(1) Extra kosten voor bijzondere transportvoorzieningen worden apart in rekening gebracht.
(2) Overeengekomen levertermijnen worden evenredig verlengd in geval van overmacht voor zover de gevolgen aantoonbaar van invloed zijn op de fabricage of levering van de bestelde artikelen. Wanneer de levering door overmacht onmogelijk gemaakt, behouden wij het recht voor om van de overeenkomst terug te treden. In dit geval ontstaat er geen recht op schadevergoeding.
(3) Deelleveringen zijn in redelijke omvang toegestaan.
(4) Voor zover er in de opdrachtbevestiging niets anders is overeengekomen, vindt de levering plaats “af fabriek”.

3. Betalingsvoorwaarden

a) Onze prijzen zijn vermeld in € per kg gewicht, gewogen in Osnabrück. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen in redelijke mate te verhogen wanneer na afsluiten van de overeenkomst hogere kosten ontstaan, in het bijzonder op grond van handelstarieven of stijgende grondstofprijzen. Deze worden op verzoek aan de besteller gespecificeerd. De wettelijke BTW is niet in onze prijzen opgenomen. Deze wordt in wettelijk vastgestelde hoogte op de factuurdatum apart op de factuur vermeld.

b) Het factuurbedrag dient direct na ontvangst van de goederen, echter uiterlijk
– voor vlees- en worstartikelen binnen 10 dagen · voor diepgevroren artikelen binnen 17 dagen
– na verzending van de factuur (factuurdatum) netto zonder verdere aftrek te worden voldaan. Wanneer de besteller de factuur op de vervaldatum niet heeft voldaan, is er sprake van achterstallige betaling. In geval van achterstallige betaling, behouden wij ons het recht voor om conform de wettelijke bepalingen, een jaarlijkse rente ter hoogte van 8 procentpunten boven de basisrente in rekening te brengen. Het geldend maken van verdere, ons wettelijke toekomende rechten en aanspraken wordt hierdoor niet aangetast. Ook het recht om conform § 353 HGB invorderingsrente in rekening te brengen wordt niet aangetast.

c) Verrekening is de besteller alleen toegestaan wanneer de tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld en niet worden betwist. Bij betwiste tegenvorderingen heeft de besteller ook geen recht op eigendomsvoorbehoud.

d) Wanneer de verrekening van de betalingen plaatsvindt via een verbond (bv. een inkoopcombinatie) waar de besteller als lid deel van uitmaakt, wordt de besteller vrijgesteld van zijn betalingsverplichtingen wanneer het verbond – onder aftrek van de met het verbond overeengekomen vergoeding voor zijn activiteiten (trajectvergoeding) – de verplichtingen aan ons nakomt.

4. Eigendomsvoorbehoud

a) De geleverde goederen blijven ons eigendom (eigendomsvoorbehoud aan de goederen) tot de vordering op grond van de leveringsovereenkomst inclusief alle overige vorderingen die ons in het kader van onze zakelijke relatie toekomen, inclusief in de toekomst ontstaande vorderingen, ook op grond van gelijktijdig of later afgesloten overeenkomsten. Wanneer tussen ons en de besteller een rekening courant relatie bestaat, heeft het eigendomsvoorbehoud betrekking op het erkende saldo. Bij schending van de overeenkomst door de besteller in het bijzonder bij betalingsachterstand, behouden wij ons het recht voor om retournering van de goederen te verlangen indien er sprake is van omstandigheden die ons het recht geven om uit de overeenkomst terug te treden. Bij de terugname van de goederen op grond van eigendomsvoorbehoud en beslaglegging door ons, is er sprake van terugtreden uit de overeenkomst. Wij hebben na terugnemen van de goederen het recht om deze te verwerken waarbij de opbrengst van deze verwerking – na aftrek van redelijke verwerkingskosten – wordt verrekend met de verplichtingen van de besteller.

b) De besteller is verplicht om de goederen correct te behandelen. Hierbij zijn met name de bepalingen in paragraaf 6 van kracht.

c) Bij beslaglegging of andere ingrepen van derden is de besteller verplicht ons hiervan direct schriftelijk op de hoogte te stellen om een aanklacht conform § 771 ZPO te kunnen indienen. Indien de derde partij niet in staat is om ons de gerechtelijke kosten van een juridische procedure conform äß § 771 ZPO te vergoeden, is de besteller aansprakelijk voor de ontstane derving.

d) De besteller heeft het recht om de goederen bij een correcte afwikkeling volgens paragraaf 6 lid b) onder deze voorwaarden verder te verkopen. De besteller doet echter reeds nu ter hoogte van het eindbedrag van de factuur afstand van alle vorderingen jegens zijn afnemers of derden die hem toekomen op grond van de doorverkoop, onafhankelijk van de vraag of de goederen direct of na bewerking worden doorverkocht. Wanneer tussen de besteller en de afnemer een rekening courant verhouding conform § 355 HGB, bestaat, heeft de door de besteller jegens ons op voorhand afgestane vordering ook betrekking op het erkende saldo en in geval van faillissement van de afnemer op het dan aanwezige causale saldo. De besteller heeft ook na afstand recht de afgestane vordering op te eisen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf op te eisen wordt hierdoor niet aangetast. Wij verplichten ons echter, de vordering niet op te eisen zolang de besteller aan zijn betalingsverplichtingen op grond van de overeengekomen opbrengst voldoet, geen betalingsachterstand oploopt, geen aanvraag voor een faillissementsprocedure indient en er geen sprake is van een surseance van betaling. Wanneer dit echter het geval is, kunnen wij eisen dat de besteller de afgestane vorderingen en de schuldeiser aan ons bekend maakt inclusief alle voor het innen van de vorderingen vereiste informatie en de benodigde documentatie aan ons overhandigt. Daarnaast is de besteller verplicht om de schuldeiser(s) van de afstand aan ons op de hoogte te stellen. In een dergelijk geval behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor, de instemming met verdere verkoop/verwerking en de incassomachtiging aan de besteller met betrekking tot de afgestane vorderingen te herroepen.

In de gevallen e) en f) vindt de afstand plaats ter hoogte van het deel van het eindbedrag van de factuur dat overeenkomt met het evenredig eigendomsaandeel aan de doorverkochte goederen.

e) De verwerking of veranderen van de goederen door de besteller wordt altijd voor ons uitgevoerd. Wanneer de goederen met andere, niet aan ons toebehorende goederen of materialen worden verwerkt, worden wij mede-eigenaar aan het nieuwe product evenredig met de waarde van de bij ons gekochte goederen ten opzicht van de andere verwerkte goederen of materialen op het moment van verwerking. Voor de door verwerking ontstane goederen geldt verder hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

f) Wanneer de goederen met andere, niet aan ons toebehorende goederen of materialen onscheidbaar worden gemengd, worden wij mede-eigenaar aan het nieuwe product evenredig met de waarde van de bij ons gekochte goederen ten opzicht van de andere gemengde goederen of materialen op het moment van verwerking. Wanneer het mengen zodanig heeft plaatsgevonden dat de goederen van de besteller als hoofdproduct kunnen worden beschouwd, geldt als overeengekomen dat de besteller ons een evenredig mede-eigendom toekent. De besteller neem het ontstane eigendom of mede-eigendom voor ons in bewaring.

g) Wij verplichten ons, de ons toekomende borgstellingen op verzoek van de besteller vrij te geven indien de realiseerbare waarde van onze borgstellingen, de waarde van de te garanderen vorderingen met meer dan 10% overstijgt. De keuze van de vrij te geven borgstellingen is aan ons.

5. Recht van terugtreden

Bij een aanzienlijke verslechtering van de economische en financiële situatie van de besteller waarvan in het bijzonder sprake is wanneer er een faillissementprocedure wordt gestart, beslag wordt gelegd, ongedekte cheques worden afgegeven of vorderingen niet geïnd kunnen worden, behouden wij ons het recht voor om de openstaande vordering direct opeisbaar te stellen en verdere leveringen te weigeren totdat de betalingen van de besteller worden voldaan of borgstellingen hiervoor worden afgegeven. Wanneer niet binnen een door ons te stellen termijn de tegenprestatie wordt geleverd, geen borgstelling wordt afgegeven of een borgstelling wordt geweigerd, hebben wij het recht uit de overeenkomst terug te treden. Betaling voor reeds uitgevoerde leveringen zijn onafhankelijk van terugtreden en is direct opeisbaar. Eventuele verdere ons rechtens toekomende rechten en aanspraken worden hierdoor niet aangetast.

6. Behandeling en verkoop van de goederen

a) Diepgevroren goederen worden door de fabrikant geleverd met een temperatuur van -18 °C. De besteller moet de diepgevroren goederen onmiddellijk bij ontvangst bij minimaal -18 °C droog opslaan. Alleen bij ononderbroken in acht nemen van de voorgeschreven opslagomstandigheden en -temperaturen kunnen wij de opgegeven minimale houdbaarheid garanderen.

b) De door ons geleverde goederen zijn uitsluitend bedoeld voor verkoop in de bediende detailhandel door vakkundig personeel.
De besteller verplicht zich, de door ons geleverde goederen uitsluitende in de bediende detailhandel te verkopen. De besteller heeft in het bijzonder niet het recht om de goederen in de verkoopverpakkingen of via moderne verkoopkanalen (bv. internetveilingen) af te geven omdat in het bijzonder bij verzending van de goederen, het correcte transport (in het bijzonder de koelketen) niet gewaarborgd kan worden.
Wanneer de besteller de goederen aan zakelijke afnemers doorverkoopt, verplicht de besteller zich tegenover ons om te garanderen dat deze afnemers de door ons geleverde artikelen uitsluitend via de bediende detailhandel verder verkoopt.

7. Monsters

Bij afname van een monster door de bevoegde autoriteiten moet absoluut een tegenmonster worden genomen. Dit moet direct in een door de inspecteur formeel verzegelde vorm voor tegenonderzoek aan ons beschikbaar worden gesteld.

8. Garantie

a) De fabricage van onze artikelen wordt permanent bewaakt door onze afdeling kwaliteitsbewaking. Wij aanvaarden geen garantie voor gebreken die zijn ontstaan door onjuiste of nalatige behandeling, onjuiste opslag of onjuist resp. ongeschikt gebruik of negeren van de verwerkings-,gebruiks- en opslaginstructies door de besteller of onder verantwoordelijkheid van de besteller. Dit geldt in het bijzonder in situaties waarin onze bepalingen volgens par. 6 niet in acht worden genomen. Bij verkoop op basis van een monster, gelden de eigenschappen van het monster niet als gegarandeerd voor zover niet uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen.

b) Recht resp. aanspraak op garantie bestaat uitsluitend wanneer de besteller zijn onderzoeks- en meldplicht conform § 377 HGB nakomt. De besteller moet de goederen na levering direct onderzoeken en vastgestelde gebreken direct aan ons melden. Na bewerking of verdere verzending is beroep op herkenbare gebreken utgesloten. Daarnaast dient de besteller verborgen gebreken die later worden vastgesteld, direct na ontdekking aan ons door te geven.

c) Bij een rechtmatig vastgesteld gebrek kunnen wij kiezen op welke wijze het gebrek compenseren en rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de koper. Wij kunnen hierbij kiezen voor herstel of een vervangende levering. Wij kunnen naar onze keuze verlangen dat de besteller de betrokken goederen of monsters daarvan ter controle en compensatie aan ons opstuurt of deze beschikbaar houdt. Wanneer de claim niet gerechtvaardigd blijkt te zijn, is de besteller verplicht, ons de door de controle of op andere wijze door de claim ontstane kosten en andere schade, te vergoeden. Wij dragen alle voor het uitvoeren van de compensatie ontstaande kosten. Meerkosten die ontstaan omdat de goederen zich op een andere locatie dan de vestiging van de besteller bevinden, komen niet voor onze rekening tenzij het overbrengen naar een andere locatie deel uitmaakt van het beoogde gebruik. Wanneer niet redelijkerwijs compensatie van ons kan worden verwacht of compensatie uitsluitend mogelijk is tegen onredelijke kosten, kunnen wij compensatie weigeren.

d) Wanneer compensatie of nalevering mislukt of niet plaats vindt, heeft de besteller het recht om de aankoopprijs evenredig te verminderen of uit de overeenkomst terug te treden en een schadevergoeding te eisen. Op deze schadevergoeding is onderstaande par. 9 van toepassing. Wanneer de vastgestelde gebreken slechts van toepassing zijn op een deel van de totale levering, kan de besteller alleen dan uit de overeenkomst terug treden wanneer hij afziet van levering van het resterende deel van de levering.

e) Wanneer de besteller op grond van een gebrek aanspraak maakt op schadevergoeding in plaats van compensatie in de vorm van bv. een vervangende levering, blijven de goederen eigendom van de besteller indien dit redelijkerwijs verlangd kan worden. De schadevergoeding is dan beperkt tot het verschil in aankoopprijs en de waarde van de gebrekkige goederen voor zover wij niet beticht kunnen worden van opzettelijke schending van de overeenkomst.

f) De besteller kan geen aanspraak maken op schadeloosstelling bij de inkoop van verbruiksartikelen conform § 478 BGB. De besteller kan verder geen aanspraak maken op schadeloosstelling voor zijn prestaties en inspanningen jegens zijn afnemers of derden voor zover deze prestaties en inspanningen berusten op een verklaring (bv. garantie) of andere overeenkomst met de koper waaruit blijkt dat de besteller aansprakelijk is voor de rechten bij gebreken die uitgaan boven de wettelijke verplichtingen.

g) De aanspraken en rechten wegens een gebrek van de goederen, kan de besteller uitsluitend geldend maken binnen de garantieperiode van 12 maanden na levering. Dit geldt in situaties waarvoor in de geldende wetgeving conform § 479 lid 1 BGB (schadeloosstelling zakelijk) een langere termijn wordt voorgeschreven.

9. Aansprakelijkheid

a) In deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn al onze aansprakelijkheden en garantie- en overige verplichtingen met betrekking tot de goederen vastgelegd en wordt verdere aanspraak op garantie en schadevergoedingen van elke aard, ongeacht de juridische grondslag van de geldend gemaakt aansprakelijkheid wegens schending van de verplichtingen op grond van een schuldverhouding of een onbevoegde handeling en recht op winstderving of andere financiële schade van de koper uitgesloten tenzij deze berust op opzet of grove nalatigheid door onze wettelijke vertegenwoordigers of uitvoerende medewerkers.

b) Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen zijn wij ook aansprakelijk bij lichte nalatigheid. In dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van voorzienbare, typisch ontstane schade.

c) Deze en elke andere beperking van aansprakelijkheid in deze leverings- en betalingsvoorwaarden gelden niet voor aanvaarde garantie- of aanschafrisico’s, voor schade ontstaan in verband met schending van leven,lichaam of gezondheid en aanspraken op grond van de productaansprakelijkheidwetgeving. Hiermee is geen verlegging van de bewijslast ten nadele van de kopers verbonden.

d) Voor zover onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt die eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze medewerkers, leidinggevenden en uitvoeringspartners.

10. Aanduiding

De juiste aanduiding bij verkoop conform § 4 LMKV valt bij afwijkende lokale en handelsgebruiken onder verantwoordelijkheid van de besteller.

11. Geldend recht, plaats van uitvoering en rechtszetel

Voor deze leverings- en betalingsvoorwaarden en alle rechtsgeldige relaties tussen ons en de besteller is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van kracht onder uitsluiting van alle internationale en supranationale wetgeving, in het bijzonder het VN-verkooprecht (CISG). Voorwaarden en werking van het eigendomsvoorbehoud conform par. 4 zijn echter onderworpen aan het geldend recht op de locatie waar de goederen zijn opgeslagen voor zover het gekozen geldend recht ten gunste van het Duitse recht niet is toegestaan of onwerkzaam is. Plaats van uitvoering van beide delen is Osnabrück. Als rechtszetel wordt Osnabrück overeengekomen. Wij behouden ons echter het recht voor om de besteller ook op zijn algemene rechtszetel aan te klagen. Als rechtszetel wordt Osnabrück overeengekomen. Wij behouden ons echter het recht voor om de besteller ook op zijn algemene rechtszetel aan te klagen.

Leverings- en betalingsvoorwaarden (versie: Juli 2014)