Privacyverklaring

Privacyverklaring voor de website bedford.de/nl

Wij erkennen en aanvaarden de verantwoordelijke omgang met persoonlijke gegevens. De verwerking van persoonlijke gegevens in verband met het aanbod op de website bedford.de (verder ook “website”) vindt daarom plaats in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (AVG, Algemene Verordening Gegevenbescherming) en de resp. geldende landelijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

In de onderstaande privacyverklaring wordt de wijze, omvang en doelstelling uitgelegd voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij het bezoek aan onze website. Daarnaast informeren wij u met deze privacyverklaring over uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

I. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke partij

De onderstaande informatie met betrekking tot gegevensbescherming geldt voor de verwerking door:

Bedford GmbH + Co. KG
Traiteur-Platz 1
D-49090 Osnabrück

vertegenwoordigd door Bedford Beteiligungsgesellschaft mbH
vertegenwoordigd door de directie Thorsten Schäfer, Ulrike Stelzner & Carsten Leiber

Tel: +(49) 0541.1218-0
Fax: +(49) 0541.1218-128

E-Mail: info@bedford.de
Website: bedford.de/nl

Onze toezichthouder gegevensbescherming is als volgt bereikbaar:

per post aan de toezichthouder gegevensbescherming Marius Bruhn, Bedford GmbH + Co. KG, Traiteur-Platz 1, D-49090 Osnabrück

via e-mail mailto:datenschutz@bedford.de

II. Algemene informatie over de gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens
Wij verwerken persoonlijke gegevens van de gebruikers van onze website uitsluitend voor zover dit voor de beschikbaarstelling van een correct functionerende website, de inhoud daarvan en de te leveren diensten noodzakelijk is. De regelmatige verwerking van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt uitsluitend plaats na instemming van de gebruiker. Er is sprake van een uitzondering in gevallen waarbij het inwinnen van de instemming om praktische redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens van rechtswege is toegestaan.

2. Juridische basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens
Wanneer wij voor de verwerking van persoonlijke gegevens instemming van de betrokken persoon hebben verkregen, vindt de verwerking plaats op basis van artikel 6 par. 1 sub. a) AVG.

De verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot een contract of overeenkomst waarbij de betrokken persoon contractpartij is, vindt de verwerking plaats op basis van artikel 6 par. 1 sub. b) AVG. Dit geldt tevens voor gegevensverwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van voorbereidende maatregelen met betrekking tot het contract.

Indien de verwerking van persoonlijke gegevens vereist is voor uitvoering van een wettelijke verplichting waaraan wij als onderneming zijn gebonden, vindt de verwerking plaats op basis van artikel 6 par. 1 sub. c) AVG.

Indien gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met levensbelang van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon, vindt de verwerking plaats op basis van. artikel 6 par. 1 sub. d) AVG.

Indien de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een gerechtvaardigd belang van derden en wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen, grondrechten en -vrijheden van de betrokkene(n), vindt de verwerking plaats op basis van artikel 6 par. 1 sub. f) AVG.

3. Wissen van gegevens en duur van de opslag
De persoonlijke gegevens van de betrokkene(n) worden gewist of geblokkeerd zodra de doelstelling van de opslag vervalt. Opslag voor een langere termijn is mogelijk wanneer hierin wordt voorzien door Europese of nationale wetgeving in een EU-verordening, wetgeving of andere voorschriften waaraan wij als verantwoordelijke zijn onderworpen. Blokkeren of wissen van de gegevens vindt ook plaats wanneer de door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt tenzij langere opslag van de gegevens voor afsluiten resp. uitvoering van een contract of overeenkomst noodzakelijk is.

4. Ontvanger van de verzamelde gegevens
Ontvanger van de via onze website verzamelde gegevens zijn wij als onder I genoemde verantwoordelijke partij. Daarnaast hebben de door ons ingeschakelde partijen voor opdrachtverwerking (webhoster, technische ondersteuning etc.) toegang tot de via onze website verzamelde gegevens. Inachtneming van de wettelijke verplichtingen is gewaarborgd door de verwerkingsovereenkomsten die wij met onze in de EU gevestigde opdrachtverwerkers hebben gesloten.

5. Profilering
Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat via onze website geen profilering plaatsvindt en geen geautomatiseerde beslissingen worden genomen.

III. Beschikbaarstelling van de website en verzamelen van gegevens om technische redenen

Wanneer u onze website uitsluitend bezoekt voor informatie d.w.z. wanneer u geen contact met ons opneemt via de website en/of ons geen informatie stuurt, verzamelen wij uitsluitend de gegevens die de browsersoftware op uw systeem automatisch aan onze server stuurt. Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende gegevens worden hierbij zonder uw toedoen en tot automatisch wissen opgeslagen:

 • IP-adres van de bezoekende PC,
 • datum en tijd van de toegang,
 • naam en URL van het opgevraagde bestand,
 • website van waaruit de toegang plaatsvond (referrer-URL),
 • gebruikte browsersoftware en evt. het besturingssysteem van de PC en de naam de toegangsprovider,
 • bericht over succesvolle toegang en
 • de verzonden hoeveelheid informatie.

De genoemde gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • waarborgen van een correcte verbindingsopbouw met de website,
 • waarborgen van comfortabel gebruik van onze website,
 • analyse van de systeembeveiliging en- stabiliteit en
 • overige administratieve doeleinden.

Ons gerechtvaardigd belang bestaat uit de hierboven genoemde doelstellingen voor het verzamelen van de gegevens. Wij gebruiken deze gegevens in geen geval op zodanige wijze dat deze herleidbaar zijn tot uw persoon. Juridische basis voor de bovenstaande gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lid 1 sub. f) AVG.

De logbestanden van de server met de genoemde gegevens worden na 10 dagen automatisch gewist. Wij behouden ons het recht voor om de logbestanden langer te bewaren wanneer er vermoeden bestaat over ontoelaatbare toegang (zoals bv. poging tot hacken of een zgn. DDOS-aanval).

IV. Verzamelen en opslag van persoonlijke gegevens en aard en doelstelling van het gebruik

1) Bij contactopname via het contactformulier
Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, vragen wij op de website om de aanspreekvorm, uw voor- en achternaam en uw e-mailadres verplicht in te vullen zodat we weten waar de aanvraag vandaan komt en hoe we deze kunnen verwerken. Verdere informatie in een veld voor vrije tekst is vrijwillig, d.w.z. dat het aan u is om op het contactformulier aanvullende persoonlijke gegevens (zoals bv. adres, telefoonnummer etc.) op te geven.

De gegevensverwerking ten behoeve van contactopname vindt plaats op basis van uw vrijwillig verstrekte instemming. Juridische basis hiervoor is artikel 6 par. 1 lid 1 sub. a) AVG.

De in het kader van uw contactopname verzamelde resp. verstrekte gegevens worden gewist zodra opslag niet meer noodzakelijk is. Wij beperken de verwerking indien wij op grond van wettelijke bewaarplicht verplicht zijn tot langere opslag.

2) Bij contactopname via E-mail
Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, worden de door u verstrekte gegevens (in het bijzonder uw e-mailadres, uw voor- en achternaam en evt. uw telefoonnummer) bij ons opgeslagen om uw aanvraag te kunnen verwerken en beantwoorden.

De gegevensverwerking in de bovengenoemde gevallen dient voor de verwerking van de contactopname als noodzakelijk gerechtvaardigd belang. Rechtsgrond voor de verwerking van de door u verstrekte persoonlijke gegevens is artikel 6 par. 1 lid 1 sub. f) AVG.

De verstrekte gegevens worden gewist zodra deze voor het doel van de verzameling niet meer benodigd zijn, d.w.z. in het bijzonder wanneer de conversatie met u is afgerond en uit de omstandigheden duidelijk wordt dat de resp. situatie voor beide partijen afdoende is verwerkt.

V. Doorgave van gegevens aan derden

Wij geven uw gegevens uitsluitend door aan derden wanneer

1) U hiervoor volgens artikel 6 par. 1 lid 1 sub. a) AVG uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven,

2) doorgeven van persoonlijke gegevens volgens artikel 6 par. 1 lis 1 sub. f) AVG voor instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen. noodzakelijk is en er geen reden bestaat aan te nemen dat u een zwaarwegend belang heeft de gegevens niet door te geven,

3) in situaties waarin volgens artikel 6 par. 1 lid 1 sub. c) AVG een wettelijke verplichting bestaat en

4) het wettelijk is toegestaan en volgens artikel 6 par. 1 lid 1 sub. b) AVG voor de afwikkelingen van contractuele verplichtingen vereist is.

VI. Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van zgn. cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de browser worden aangemaakt en opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website opvraagt, kan er een cookie op het systeem van de gebruiker worden opgeslagen. Dit cookie bevat een unieke tekenreeks aan de hand waarvan de browser bij een volgend bezoek eenduidig geïdentificeerd kan worden.

Wanneer u met hetzelfde apparaat een website opnieuw opvraagt, worden de daarin opgeslagen gebruikersgegevens teruggezonden naar de website die het cookie heeft aangemaakt (First Party Cookie) of aan een andere website die eigenaar is van het cookie (Third Party Cookie). De website kan op deze manier bij een later bezoek van de gebruiker zien dat de website met deze browser al eerder is geopend. Hierdoor is het mogelijk dat de website bij opnieuw opvragen aan de behoeften van de bezoeker kan worden aangepast en krijgen wij de mogelijkheid om het gebruik van de website statistisch te analyseren. Cookies hebben afhankelijk van de toepassing een uiteenlopende opslagduur.

De volgende cookies kunnen in principe slechts op één website wordt toegepast:

a) zgn. session-cookies: Deze worden alleen tijdens het bezoek aan de website opgeslagen en dienen om de gebruiker onbeperkt en comfortabel gebruik van de website en de diensten te bieden voor het huidige gebruik van de website.

b) zgn. permanente cookies: deze cookies blijven ook na het bezoek aan de website tijdelijk opgeslagen (tijdelijke cookies) en dienen om een comfortabel gebruik van onze website ook bij een later bezoek mogelijk te maken. Afhankelijk van de functie en de toepassing, kunnen cookies worden ingedeeld in de volgende categorieën:

aa) noodzakelijke cookies (type 1): deze cookies zijn dwingend noodzakelijk om onze website en de functies correct te laten werken. Hiermee is het mogelijk om het comfort en de prestaties van websites te verbeteren en verschillende functies beschikbaar te stellen. Met deze cookies kan bv. eerder verstrekte informatie (zoals bv. de gebruikersnaam, leeftijd, taalkeuze of de plaats waar u zich bevindt) worden opgeslagen zodat u dit niet opnieuw hoeft in te voeren.

bb) functionele cookies (type 2): De cookies dienen om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website. Hiermee wordt het mogelijk om bv. bijzonder populaire delen van ons internetaanbod te identificeren om de inhoud van onze website gerichter op de behoeften te kunnen afstemmen.

cc) marketing cookies en cookies van derden (type 3): Deze cookies worden gebruikt om doelgericht relevante advertenties, aangepast aan de belangstelling van de gebruiker, te tonen. Deze informatie kan met derden, bv. adverteerders, worden gedeeld. Cookies voor het verbeteren van de relevantie voor bepaalde doelgroepen en reclame worden vaak gekoppeld met paginafuncties van derden.

Wij plaatsen op onze website in verband met het gebruik van Google Analytics (zie ook par. VII.) cookies waarmee het surfgedrag van de gebruikers op onze website geanalyseerd kan worden. De in het kader van Google Analytics verzamelde gebruikersgegevens worden door technische maatregelen geanonimiseerd. Daardoor kunnen de gegevens niet meer worden herleid tot de individuele gebruiker van onze website. De gegevens worden samen opgeslagen met de overige persoonlijke gegevens van andere gebruikers op onze website.

Daarnaast bevat onze website inhoud van derden zoals bv. Vimeo (zie ook par. IX.). Deze derde partijen kunnen tijdens uw bezoek aan onze website eveneens cookies plaatsen en op die manier gegevens over het gebruik verzamelen. Deze cookies worden voornamelijk gebruik om de inhoud van derden op onze website te integreren.

Een overzicht van de cookies de op onze website worden gebruikt vindt u op: https://bedford.de/nl/cookies/

Bij het openen van onze website worden de gebruikers met behulp van een infomatiebanner gewezen op het gebruik van cookies en op deze privacyverklaring.

Cookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud te verbeteren. Met behulp van de analysecookies kunnen we vaststellen hoe onze website wordt gebruikt. Aan de hand van deze informatie kunnen we ons aanbod blijvend verbeteren.

De bovengenoemde doelstellingen geven ook aan dat wij hier een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van deze persoonlijke gegevens. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonlijke gegevens is artikel 6 par. 1 lid 1 sub. f) AVG.

Als gebruiker van onze website heeft u de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging in de instelling van uw browser kunt u het plaatsen van cookies uitschakelen of beperken. Reeds geplaatste cookies kunnen op elk moment worden gewist. Dit kan ook geautomatiseerd worden. Wanneer cookies tijdens het bezoek aan onze website uitgeschakeld zijn, is het mogelijk dat niet alle functies van de website in volledige omvang correct functioneren.

VII. Gebruik van Google Analytics

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics, een analyseservice voor webverkeer van Google Inc. (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Bij Google Analytics wordt gebruik gemaakt van zgn. “cookies”, kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en analyse van de door u bezochte pagina’s mogelijk maakt (zie ook par. VI). De door het cookie gecreëerde informatie over uw gebruik van deze website worden gewoonlijk aan een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Wij hebben op deze website de functie “IP-anonimisering” ingeschakeld. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de EU-lidstaten en andere landen waarbinnen deze EER overeenkomst geldt, vóór verzending naar de VS ingekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere services aan de exploitant van de website te leveren die verbonden zijn met het gebruik van website. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van cookies door een overeenkomstige instelling van uw browser-software verhinderen; we wijzen u er echter op, dat u in dit geval niet alle functies van deze website in volledige omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de gegevens en uw gebruik van de website via cookies en het verzenden en verwerken van deze gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google voorkomen door de plug-in van de onderstaande link te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de onderstaande link te klikken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Hierdoor wordt een Opt-Out cookie geplaatst waarmee de registratie van uw gegevens bij een toekomstig bezoek aan deze website wordt voorkomen.

Wij maken gebruik van Google Analytics om onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Aan de hand van de samengestelde statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en de website voor u aantrekkelijker maken.

Wij hebben voor het gebruik van Google Analytics een samenwerkingsovereenkomst gesloten waardoor Google verplicht is, de gegevens van onze gebruikers te beveiligen en conform de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming voor ons te verwerken en in het bijzonder niet aan derden beschikbaar te stellen.

Google is conform de US-EU overeenkomst op het gebied van gegevensbescherming “Privacy Shield“ gecertificeerd en heeft zich daarmee verplicht om de EU voorschriften op dit gebied in acht te nemen: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Juridische basis voor het gebruik van deze Google Analytics is artikel 6 par. 1 lid 1 sub f) AVG.

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

VIII. Gebruik van Vimeo

Op onze website wordt gebruik gemaakt van plug-ins van het videoportal Vimeo. Aanbieder van deze service is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt waarop gebruik wordt gemaakt van een Vimeo plug-in, wordt er een verbinding gemaakt met de Vimeo servers. Hierbij wordt aan de Vimeo server doorgegeven welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Daarnaast ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dat geldt ook wanneer u niet bij Vimeo bent ingelogd of niet in het bezit bent van een VImeo account. De door Vimeo verzamelde gegevens worden verzonden maar de Vimeo-serever in de VS.

Wanneer u met uw Vimeo-account bent ingelogd, geeft u Vimeo de mogelijkheid om uw surfgedrag aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door u bij Vimeo af te melden.

Verder informatie over de omgang met uw gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

IX. Rechten van de betrokkene

Wanneer uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, wordt u op grond van de AVG beschouwd als betrokkene en heeft u jegens ons als verantwoordelijke de volgende rechten:

1. Recht op informatie
U kunt van ons een bevestiging verlangen of er al dan niet persoonlijke gegevens van u worden verwerkt.

Wanneer er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u van ons de volgende informatie verlangen:

(a) de doeleinden voor de verwerking van de persoonlijke gegevens;

(b) de categorieën van persoonlijke gegevens die worden verwerkt;

(c) de ontvanger(s) resp. de aard van de ontvanger(s) aan wie de op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens beschikbaar zijn of worden gesteld;

(d) de geplande opslagtermijn voor de op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens of, indien concrete uitspraken hierover niet mogelijk zijn, criteria voor het bepalen van de opslagtermijn;

(e) uw recht op correctie of wissen van de op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens, uw recht op beperking van de verwerking door ons als verantwoordelijke of recht van verzet tegen deze verwerking;

(f) uw recht van bezwaar bij een toezichthouder;

(g) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens wanneer deze niet direct afkomstig zijn van u als betrokkene;

(h) bestaan van geautomatiseerde besluitvorming incl. profilering volgens artikel 22 par. 1 en 4 AVG en – tenminste in dergelijke gevallen – concrete informatie over de betrokken logica, de reikwijdte en de beoogde resultaten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

U heeft het recht om informatie op te vragen of uw persoonlijke gegevens naar het buitenland of een internationale organisatie is of wordt verzonden. In dit verband kunt u tevens informatie verlangen over de passende waarborgen volgens artikel 46 AVG in verband met deze beschikbaarstelling.

2. Recht op correctie
U heeft recht op correctie en/of aanvulling van uw persoonlijke gegevens indien deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn. Wij zijn verplicht om deze correcte onverwijld door te voeren.

3. Recht op beperking van de verwerking
Onder de volgende voorwaarden kunt u beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens eisen:

(a) wanneer u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens betwijfelt, gedurende een periode waarin het ons is toegestaan de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren;

(b) wanneer de verwerking onrechtmatig is en u wissen van de persoonlijke gegevens afwijst en in plaats daarvan beperking van het gebruik eist;

(c) wanneer wij de persoonlijke gegevens voor het doel van de verwerking niet langer nodig hebben, u deze echter voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen van de u wettelijk toekomende rechten nodig heeft of

(d) wanneer u volgens artikel 21 par. 1 AVG bezwaar heeft gemaakt en nog niet is vastgesteld of ons gerechtvaardigd belang zwaarder weegt.

Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens is beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van opslag, uitsluitend worden verwerkt met uw instemming of voor instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen van de u wettelijk toekomende rechten resp. ter bescherming van rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of in verband met een zwaarwegend publiek belang binnen de EU of een lidstaat.

Wanneer de verwerking volgens de bovengenoemde voorwaarden is beperkt, ontvangt u van ons een bericht wanneer de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op wissen
a) Plicht tot wissen
U kunt van ons als verantwoordelijke eisen dat uw persoonlijke gegevens onverwijld worden gewist. Wij zijn dan verplicht om deze gegevens direct te wissen indien er sprake is van één van de volgende redenen:

(1) de op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens zijn voor het doel waarvoor de gegevens werden verzameld of op andere wijze zijn verwerkt, niet meer nodig.

(2) u herroept uw instemming waarop de verwerking volgens artikel 6 par. 1 lid. a) of artikel 9 par. 2 lid. a) AVG was gebaseerd en het ontbreekt aan een andere rechtsgeldige grondslag voor de verwerking.

(3) U maakt volgens artikel 21 par. 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en wij kunnen geen gerechtvaardigd belang geldend maken of u maakt volgens artikel 21 par. 2 AVG bezwaar tegen de verwerking.

(4) uw persoonlijke gegevens zin onrechtmatig verwerkt.

(5) wissen van uw persoonlijke gegevens is vereist voor het nakomen van een wettelijke verplichting volgens geldend EU-recht of het recht van één van de lidstaten waaraan wij zijn onderworpen.

(6) uw persoonlijke gegevens zijn in verband met de aangeboden diensten van de informatievoorziening volgens artikel 8 par. 1 AVG verzameld.

b) Informatie aan derden
Wanneer wij uw persoonlijke gegevens openbaar hebben gemaakt en volgens artikel 17 par. 1 AVG verplicht zijn uw gegevens te wissen, nemen wij met inachtneming van de beschikbare technologie en implementatiekosten passende maatregelen, ook van technische aard, om de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke personen ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene, wissen van de gegevens heeft geëist van alle koppelingen naar uw persoonlijke gegevens, kopieën of replicatie daarvan.

c) Uitzonderingen
Er bestaat geen recht op wissen van de gegevens in situaties waarbij de verwerking vereist is

(1) voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

(2) om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting waarbij de verwerking volgens EU-recht resp. het recht van een lidstaat waaraan wij zin onderworpen, voor het uitvoeren van een taak van openbaar belang of de uitoefening van een wettelijk mandaat dat aan ons is overgedragen;

(3) om redenen van openbaar belang op het gebied van volksgezondheid volgens artikel 9 par. 2 sub. h) en i) en artikel 9 par. 3 AVG;

(4) voor archivering, wetenschappelijk of historisch onderzoek van openbaar belang of voor statistische doeleinden volgens artikel 89 par. 1 AVG, en het onder a) genoemde recht onder voorwaarde dat de uitvoering van de doelstellingen deze verwerking onmogelijk maakt of in ernstige mate belemmert, of

(5) in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

5. Recht op informatie
Wanneer u gebruik heeft gemaakt van uw recht op correctie, wissen of beperking van de verwerking, zijn wij verplicht om alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonlijke gegevens beschikbaar zijn gesteld, op de hoogte te stellen van de correctie, wissen of beperking van de verwerking tenzij dit niet of slechts met onredelijke inspanning mogelijk blijkt te zijn.

U heeft het recht om door ons geïnformeerd te worden over de ontvangers van uw persoonlijke gegevens.

6. Recht op overdracht van de gegevens
U heeft het recht om de bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens die u beschikbaar heeft gesteld, van ons te ontvangen in een gangbaar en machineleesbaar formaat. Daarnaast heeft u het recht om deze gegevens zonder bezwaar van ons te verzenden aan een andere verantwoordelijke aan wie de persoonlijke gegevens beschikbaar zijn gesteld voor zover

(a) de verwerking is gebaseerd op uw instemming volgens artikel 6 par. 1 sub. a) AVG of artikel 9 par. 2 sub. a) AVG of een contract of overeenkomst volgens artikel 6 par. 1 sub. b) AVG en

(b) de verwerking plaatsvindt middels geautomatiseerde gegevensverwerking.

Bij uitoefening van dit recht heeft u bovendien het recht om te eisen dat de u betreffende persoonlijke gegevens direct door ons aan een andere verantwoordelijke worden gezonden voor zover dit technisch uitvoerbaar is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op overdracht van de gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonlijke gegevens die noodzakelijk is voor uitvoering van taken in openbaar belang of uitoefening van een wettelijk mandaat dat aan ons is overgedragen.

7. Recht op bezwaar
U heeft het recht om op grond van redenen die volgen uit uw bijzondere situatie op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonlijke gegevens die plaatsvindt op basis van artikel 6 par. 1 sub e) of f) AVG; dit geldt ook voor een profilering op basis van deze bepaling.

Wanneer u bezwaar maakt, zullen wij als verantwoordelijke partij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Wanneer uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het profileren met betrekking tot direct marketing en het toezenden van directe reclame, heeft u op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor het doel van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van direct marketing, zullen we uw persoonlijke gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

U heeft de mogelijkheid om in verband met het gebruik van diensten in de informatiemaatschappij – ongeacht richtlijn 2002/58/EG – uw bezwaar door middel van geautomatiseerde processen uit te oefenen waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

8. Recht op herroeping van uw instemming
U heeft op elk moment het recht om uw instemming met de verwerking van uw persoonlijke gegevens te herroepen. Door het herroepen van uw instemming wordt de rechtmatigheid van de verwerking tot aan het moment van herroepen niet aangetast.

9. Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen, inclusief profilering
U heeft het recht te worden onderworpen aan een niet-uitsluitend geautomatiseerde beslissing met voor u juridische of op andere wijze verstrekkende gevolgen. Dit geldt niet wanneer de beslissing

(1) voor het sluiten of nakomen van een contract of overeenkomst met u vereist is,

(2) op grond van wettelijke voorschriften binnen de EU of één van de lidstaten waaraan wij als verantwoordelijke zijn onderworpen rechtsgeldig is en deze wettelijke voorschriften passende maatregelen bevatten met betrekking tot de bescherming van uw rechten en vrijheden of

(3) met uw uitdrukkelijke instemming is genomen.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonlijke gegevens volgens artikel 9 par. 1 AVG wanneer artikel 9 par. 2 sub. a) of g) AVG niet van toepassing is en passende maatregelen zijn genomen om uw rechten, vrijheden en belangen te waarborgen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen nemen wij als verantwoordelijke maatregelen om uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen te waarborgen waarbij tenminste het recht behoort om van onze kant een verantwoordelijke aan te wijzen om ons eigen standpunt naar voren te brengen en de beslissing aan te vechten.

10. Recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie
Zonder aantasten van een rechtsgeldige beslissing heeft u het recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat waar u ingezetene bent, uw arbeidsplaats is gevestigd of de plaats van de vermoedelijke schending wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende instantie waar het bezwaar wordt ingediend, houdt de indiener op de hoogte van de stand van zaken en het resultaat van het bezwaar, inclusief de mogelijkheid van een juridische procedure volgens artikel 78 AVG.

X. Gegevensbeveiliging

Bij uw bezoek aan onze website wordt gebruik gemaakt van het veelgebruikte SSL-procedé (Secure Socket Layer) in combinatie met de resp. hoogste encryptie die door uw browser wordt ondersteund. In de regel wordt er gebruik gemaakt van een 256-bis encryptie. Wanneer uw browser geen 256-bis encryptie ondersteunt, wordt in plaats daarvan gebruik gemaakt van 128-bit v3 technologie. U kunt aan de weergave van een gesloten hangslotje in de onderste statusbalk van uw browser zien wanneer een pagina van onze website beveiligd wordt verzonden.

Wij maken verder gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernieling of onbevoegde toegang van derden. Onze veiligheidsmaatregelen wordt permanent verbeterd aan de hand van de technologische ontwikkeling.

XI. Geldigheid en wijziging van deze privacyverklaring

Wij willen erop wijzen dat het noodzakelijk kan worden om deze privacyverklaring in verband met wettelijke voorschriften of ambtelijke procedures aan te passen. De meest recente privacyverklaring is via https://bedford.de/nl/privacyverklaring/ op elk moment op te vragen en af te drukken.